Izola - Kornati

Dodajte kraje in zanimivosti, ki jih je vredno obiskati. Opišite vaše "rute", sidrišča in restavracije...

Moderatorji: moderator, moderator2, Marchi, kr en

Uporabniški avatar
Domi
Kontraadmiral
Prispevkov: 217
Pridružen: Po Feb 22, 2010 18:25
Kraj: Koper
Kontakt:

Re: Izola - Kornati

OdgovorNapisal/-a Domi » Sr Avg 01, 2018 12:26

Se opravicujem ce smetim temo. Pisem iz gsm ker sem malo prej na eni Ita skupini na Fb zasledil, da je ena italijanka dobila globo 15.000 kn v uvali Soline.
Ona se sklicuje in to tudi pise na nalogu, ker je bila s krmo vezana na obalo (kamen).
"Bila privezana spagom na obalu na udaljenoati od oko 15m i sidrana brodicom ...."
"Čime je pocinio prekrsaj iz clanka 133. stavka. Pomorskog zakonika u svezi clanka 48 in 49 pravila osiguranjem plovidbe.
Bi prilepil nalog, samo ne vem iz gsm.

Gv skupina je 'velisti in facebook'

Ma je na Hr obali res prepovedano vezati krmo na obalo? Ceprav je nekje to nujno zlo.
Uporabniški avatar
Nikola T.
Admiral
Prispevkov: 3879
Pridružen: Ne Nov 29, 2009 21:12
Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin

Re: Izola - Kornati

OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Avg 01, 2018 13:04

Vprašanje na kaj se to nanaša?

Ĉlanak 133.
Zapovjednik i ĉlan posade mora obavljati poslove na brodu, brodici ili jahti, u skladu sa svojim
duţnostima propisanim ovim Zakonikom, drugim propisima i pravilima navigacije, te drugim
propisima donesenim na temelju ovoga Zakonika iz podruĉja sigurnosti plovidbe, zaštite ljudskih
ţivota na moru i zaštite morskog okoliša

Ĉlanak 48.
(1) Fiziĉka ili pravna osoba koja obavlja prijevoz u javnom prometu na moru, ili obavlja
djelatnost iznajmljivanja plovila, ili druge gospodarske djelatnosti na moru, trgovaĉko društvo ili
tijelo koje upravlja lukom i trgovaĉko društvo koje se brine o odrţavanju i obiljeţavanju plovnih
putova te javna ustanova za obavljanje hidrografske djelatnosti duţni su:
1) organizirati nadzor obavljanja poslova koji se odnose na sigurnost plovidbe, sukladno
odredbama ovog Zakonika i propisa donesenih na temelju ovoga Zakonika,
2) osigurati trajno obavljanje nadzora sigurnosti plovidbe,
3) voditi propisane podatke koji su znaĉajni za sigurnost plovidbe.
(2) Vlasnik i/ili kompanija broda hrvatske drţavne pripadnosti duţni su:
1) uspostaviti i odrţavati dokumentirani sustav upravljanja sigurnošću i sustav sigurnosne zaštite
ukoliko je to obvezan sukladno Tehniĉkim pravilima i drugim propisima,
2) odrţavati stanje broda i njegove opreme tako da je brod dok plovi u svakom smislu sposoban
za plovidbu i siguran za obavljanje svih operacija u sluţbi dok ih obavlja, bez opasnosti za brod,
osobe na brodu, teret i okoliš,
3) osigurati da brod posjeduje valjane svjedodţbe i dokumente propisane Tehniĉkim pravilima i
drugim propisima, osim za vrijeme kada se nalazi u raspremi ili na popravku u brodogradilištu,
4) osigurati da se na brodu i u svezi s brodom poštuju zahtjevi Tehniĉkih pravila i drugih propisa.
(3) Ministarstvo vodi sluţbenu evidenciju o brodovima hrvatske drţavne pripadnosti koja sadrţi:
1) ime i IMO broj broda,
2) podatke o vlasniku broda i odgovornoj osobi u pravnoj osobi koja je vlasnik broda,
3) podatke o osobi zaduţenoj za sigurnosnu zaštitu u kompaniji,
4) podatke o priznatoj organizaciji koja brodu izdaje svjedodţbe,
5) podatke o pregledima brodova od strane drţava luka, ukljuĉujući naziv nadleţnih tijela koja su
izvršila preglede i datume inspekcija, te rezultate pregleda i jesu li uoĉene nepravilnosti i
odreĊena zadrţavanja,
6) podatke o svim dogaĊajima od vaţnosti za sigurnost broda, osoba i okoliša ukljuĉujući podatke
o pomorskim nesrećama,
7) podatke o brodovima koji više nemaju hrvatsku drţavnu pripadnost i koji su istu izgubili u
prethodnih dvanaest mjeseci.
(4) Vlasnik i/ili kompanija i/ili priznata organizacija broda hrvatske drţavne pripadnosti duţni su
dostavljati Ministarstvu podatke iz stavka 3. ovoga ĉlanka bez odgaĊanja, a najkasnije 15 dana od
dana nastanka ili promjene ĉinjenice, odnosno od dogaĊaja na koji se podaci odnose. Podaci iz
stavka 3. toĉke 5. ovoga ĉlanka moraju se dostaviti najkasnije 24 sata od dogaĊaja.
(5) Nakon što bude izviješteno da su strana tijela nadleţna za nadzor drţave luke zadrţala brod
hrvatske drţavne pripadnosti, Ministarstvo će nadgledati ispunjavanje zahtjeva relevantnih
konvencija MeĊunarodne pomorske organizacije od strane zadrţanog broda. (6) Inspekcijski
nadzor nad obavljanjem poslova iz ovoga ĉlanka obavlja inspekcija sigurnosti plovidbe
Ministarstva i luĉkih kapetanija.

Ĉlanak 49.
(1) Upravna istraga i sigurnosna istraga provest će se o nesreći koja se dogodi pomorskom
objektu hrvatske drţavne pripadnosti ako je nesreća prouzroĉila smrt ili teţe tjelesne ozljede, veći
gubitak ili oštećenje imovine, ili oneĉišćenje morskog okoliša.
(2) Upravna i sigurnosna istraga provest će se o nesreći koja se dogodi pomorskom objektu strane
drţavne pripadnosti koji pretrpi nesreću u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru
Republike Hrvatske, ako je nesreća prouzroĉila smrt ili teţe tjelesne ozljede, veći gubitak ili
oštećenje imovine, ili oneĉišćenje morskog okoliša.
(3) Upravnu istragu provodi Ministarstvo radi prikupljanja dokaza i podataka u svrhu utvrĊivanja
prekršajne i kaznene odgovornosti.
(4) Sigurnosnu istragu u svrhu utvrĊivanja uzroka nesreće i predlaganja mjera radi izbjegavanja
pomorskih nesreća te unapreĊivanja sigurnosti plovidbe, kao djelatnost od interesa za Republiku
Hrvatsku, na temelju javne ovlasti provodi agencija funkcionalno i organizacijski neovisna od
svih tijela nadleţnih za podruĉje pomorstva i od svih pravnih i fiziĉkih osoba s kojima bi mogla
doći u sukob interesa.
(5) Naĉin, uvjete i ovlasti za obavljanje upravne istrage propisuje ministar.
(6) Naĉin i uvjete za obavljanje sigurnosne istrage propisuje Vlada Republike Hrvatske.
(7) Agencija nadleţna za provoĊenje sigurnosne istrage iz stavka 4. ovog ĉlanka osniva se
posebnim zakonom.

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost